Allergy Information

Allergens that may be found in our products:

ChocolateNutsMilkSoyaWheatAlcohol
Champagne GingerYYY
Nibbed HazelYYY
Almond PralineYYYY
Cherry CrèmeYYYY
Strawberry CrèmeYYY
PassionfruitYYY
CoffeeYYY
SicilyYYY
Ben HurYYYY
Dark MarzipanYY
Ginger MarzipanYY
MandarinYYYY
RaspberryYY
Blueberry NutYYY
Hazel PralineYYY
CaramelleYY
OrangeYY
VioletYY
KittyYYY
PistachioYYY
PecaramarYYY
CoconutYY
LemonYYYY
Sweet DreamYY
MintsYY